Algemene voorwaarden

 1. Algemeen Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen leverancier en wederpartij. Afwijkingen alleen schriftelijk. Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van de Eenvormige Koopwetten 1964 (EWIK, Stbl. 1971 nr. 780). Toepasselijkheid van andere Algemene Leveringsvoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.    
2. Aanbiedingen/Overeenkomst Tenzij anders aangegeven blijven aanbiedingen 30 dagen geldig. De leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van de order door de leverancier of na uitdrukkelijke acceptatie door de wederpartij van het bindende aanbod. De leverancier is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen en/of ten uitvoering derden in te schakelen.
3. Prijzen Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking, verzendkosten, montage en inbedrijfstelling. Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.
4. Levering en levertijd Leveringen zijn af-magazijn leverancier, tenzij anders aangegeven. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nimmer recht op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier. Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij en moet schriftelijk worden overeengekomen.
5. Transport/Emballage Indien niet door wederpartij aangegeven wordt door de leverancier de wijze van transport als goed koopman bepaald. Uitsluitend in goede staat geretourneerde duurzame emballage wordt teruggenomen.
6. Overmacht In geval van overmacht heeft de leverancier het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een nieuwe regeling te treffen.
7. Retentierecht De leverancier heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de wederpartij.
8. Aansprakelijkheid Behoudens dwingend rechtelijke bepalingen is leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade, en wordt mede beoordeeld op grond van de eventuele aansprakelijkheidsverzekering en anders beperkt tot de netto factuurwaarde van geleverde goederen.
9. Reclames Reclames/klachten dienen binnen acht dagen na (af)levering door de leverancier te zijn ontvangen. Retournering alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming en condities van de leverancier.
10. Eigendom De leverancier behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van alle verstrekte documentatie, tekeningen, software etc. uitdrukkelijk voor. Eventuele inbreuk op rechten van derden waarmee de wederpartij wordt geconfronteerd, moeten onmiddellijk worden gemeld bij de leverancier. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen blijven alle geleverde goederen onvervreemdbaar eigendom van de leverancier. De leverancier krijgt ingeval van be- of verwerking, vermenging, mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed. De wederpartij dient ingeval van doorverkoop mee te werken aan cessie.
11. Betaling, rente en kosten Tenzij anders aangegeven geldt betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op een daartoe aangewezen bank/girorekening. Primaire verrekening met de verschuldigde interest en invorderingskosten. Na verloop hiervan heeft de leverancier het recht om 1,5% rente per (deel van de) maand te berekenen. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.
12. Annulering De wederpartij kan de overeenkomst annuleren indien de leverancier haar leveringsplicht niet in redelijke termijn kan voldoen.
13. Retourzending Retournering van geleverde goederen of enig deel daarvan, kan om welke reden dan ook, slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming.
14. Geschillen Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, tenzij de leverancier anders verkiest.