Levering en retourbeleid

 1. Algemeen Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen leverancier en wederpartij. Afwijkingen alleen schriftelijk. Nederlands recht is van toepassing met uitsluiting van de Eenvormige Koopwetten 1964 (EWIK, Stbl. 1971 nr. 780). Toepasselijkheid van andere Algemene Leveringsvoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.    
2. Prijzen Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking, verzendkosten, montage en inbedrijfstelling. Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.
3. Levering en levertijd Leveringen zijn af-magazijn leverancier, tenzij anders aangegeven. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nimmer recht op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten dienen uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld aan de leverancier. Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij en moet schriftelijk worden overeengekomen.
4. Transport/Emballage Indien niet door wederpartij aangegeven wordt door de leverancier de wijze van transport als goed koopman bepaald. Uitsluitend in goede staat geretourneerde duurzame emballage wordt teruggenomen.
5. Overmacht In geval van overmacht heeft de leverancier het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een nieuwe regeling te treffen.
6. Retentierecht De leverancier heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de wederpartij.
7. Reclames Reclames/klachten dienen binnen acht dagen na (af)levering door de leverancier te zijn ontvangen. Retournering alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming en condities van de leverancier.
8. Annulering De wederpartij kan de overeenkomst annuleren indien de leverancier haar leveringsplicht niet in redelijke termijn kan voldoen.
9. Retourzending Retournering van geleverde goederen of enig deel daarvan, kan om welke reden dan ook, slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming.
10. Geschillen Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, tenzij de leverancier anders verkiest.